Sold out

201225 - 1985 - ETS Anton Heyboer - "Art is between" - Gesigneerd.

€0.00

Titel: Uit de serie Art is Between

Type: Ets

Jaartal: 1985.

Techniek: Ets

Drager: Papier

Stijl: Expressionistisch.

Onderwerp: Art is between

Afmetingen:  (h x b)

Voorstelling: 

Conditie: Zo goed als nieuw.

Gesigneerd: Handgesigneerd.

Afmeeting blad:  

Met lijst:  (h x b)

Herkomst: Gekocht in 1985 van Anton Heyboer.

 

Ets uit de serie : Art is between.Op deze ets staan de twee belangrijkste symbolen van Anton, links de onschuld (= centralisatie) en rechts de discussie of confrontatie. Discussie is wat je overal en altijd tegenkomt. Buiten, maar ook in jezelf. Het is een belangrijke eigenschap, het vermogen om afstand te nemen, maar het is ook wat heel veel mensen ongelukkig maakt. Als je als een kind kunt zijn, of als een dier, helemaal alleen maar “hier en nu”, dan voel je je geweldig. Geen spijt van een verleden of trauma’s of kwetsingen. En geen zorgen om iets wat nog moet komen.
Mensen die een hobby hebben, zoeken eigenlijk naar dat punt van “nu”, want als je helemaal enthousiast kunt opgaan in iets, dan vergeet je alles om je heen. Of een spannende of ontroerende film, of een schitterende zonsondergang, of een grote sport-prestatie, of meemaken dat iemand iets bijzonders doet wat je ziel raakt. Wat dan ook waardoor je jezelf vergeet, waardoor iets anders belangrijker is dan dat zelf. Dat is allemaal dat gebied van de onschuld, dan ben je gecentraliseerd. Je bent alleen in 1 punt aanwezig, met om je heen een cocon die je van alle bijgedachten afsluit. Of beter gezegd: tegen alles beschermt. De onschuld komt overeen met punt 3-met-cirkel in Anton’s systeem.De cocon van de discussie is anders. Dat is heel vaak geen bescherming, maar afsluiting. Het ziet er net zo uit, en is toch heel anders. Als de discussie haar werkelijke doel dient: de ander zien en accepteren, dan komt ze overeen met punt 2-met-cirkel. Want dat vermogen om afstand te nemen, dat is ook nodig. Iemand die dat niet bezit, kan de ander niet begrijpen. Als er respect en begrip is voor de ander, dan wordt die cirkel net zo als bij de onschuld: je vergeet jezelf, je ziet volledig, en de ander voelt dat je binnen in zijn ziel kunt kijken.
De cirkel betekent niet alleen afsluiten, het is ook een symbool dat in vele culturen “heiligheid” uitbeeldt. Heilig, heel.
De rode baan, die in het midden in 1 punt samenkomt, is de kracht vanuit de hemel en vanuit de aarde. In het punt waar ze elkaar ontmoeten wordt het wezen geboren. Het is het punt waar schepping plaatsvindt.

 

Ophalen in Hengelo of verzending met lijst door een koerier of zonder lijst in een koker via PostNL.

Buiten Nederland wordt verzekerd verzonden zonder lijst in een koker.

 

English.

Title: Art is between. 

Type: Etching 

Year: 1985. 

Technique: Etching 

Carrier: Paper 

Style: Expressionist. 

Topic: Art is between.

Dimensions:  (h x w) 

Presentation: 

Condition: Good

Signed: Handsigned

Size sheet:   (h x w)

 

Etching from the series: Art is between. This etching shows the two most important symbols of Anton, on the left innocence (= centralization) and on the right the discussion or confrontation. Discussion is what you encounter anywhere, anytime. Outside, but also within yourself. It's an important trait, the ability to distance yourself, but it's also what makes a lot of people unhappy. If you can be like a child, or like an animal, just “here and now,” then you feel great. No regrets for a past or trauma or injury. And don't worry about anything to come.

People who have a hobby actually look for that point of “now”, because if you can become completely enthusiastic about something, then you forget everything around you. Or an exciting or moving film, or a beautiful sunset, or a major sports achievement, or experiencing someone doing something special that touches your soul. Anything that makes you forget about yourself, that makes something else more important than that itself. That's all that area of ​​innocence, then you're centralized. You are only present in 1 point, surrounded by a cocoon that closes you off from all secondary thoughts. Or rather: protects against everything. The innocence corresponds to point 3-with-circle in Anton's system. The cocoon of the discussion is different. Very often that is not protection, but closure. It looks the same, and yet it is very different. If the discussion serves its real purpose: seeing and accepting the other, then it corresponds to point 2-with-circle. Because that ability to distance yourself is also necessary. Someone who does not have that cannot understand the other. If there is respect and understanding for the other, then that circle becomes just like innocence: you forget yourself, you see completely, and the other feels that you can see inside his soul.

The circle not only means closing, it is also a symbol that portrays "holiness" in many cultures. Holy, very.

The red line, which converges in 1 point in the middle, is the force from heaven and from the earth. In the point where they meet the being is born. It is the point where creation takes place.3